SPIS TREŚCI

 

       Wstęp

 1. Administrator danych osobowych
 2. Inspektor ochrony danych
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania
 4. Odbiorcy danych
 5. Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym
 6. Źródła danych w naszej firmie.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
 8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Informacja dotycząca obowiązku podawania danych osobowych
 10. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzoru

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w treści niniejszego pisma RODO, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych osobowych.

W Firmie Usługowo – Handlowej NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j. popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu niniejszą informację o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu  w związku z tym prawach.

F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j. na podstawie art. 13 RODO informuje, że:

 1.   Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej Administratorem jest:

 • nazwa: F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j.;
 • adres siedziby: 48-220 Łącznik, ul. Sportowa 11a;
 • NIP: 1990040156
 • REGON: 160053274.

Mogą się Państwo skontaktować z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: FUH NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j., 48-220 Łącznik, ul. Sportowa 11a,
 • przez e-mail: biuro@obrobka-betonu.pl
 • telefonicznie: 778890202
 1. Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– podjęcia działań przed zawarciem umowy (zlecenia) oraz w celu zawarcie i realizacji umowy (zlecenia) – realizacji polityki sprzedażowej,

– przekazywania materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną,

– subskrypcji do newslettera,

– dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez   F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j. działalności gospodarczej,

– realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez   F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j. działalnością gospodarczą.

 1. Odbiorcy danych

Jako podmiot gospodarczy dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tj., ujawniane lub udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

– innym podmiotom gospodarczym współpracującym z F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j. przy realizacji usług,

 – dostawcom usług zaopatrującym F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług oraz zarządanie  naszej firmy (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych),

– dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierającym F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne, firmy windykacyjne),

– organom i instytucjom państwowym, organom egzekucyjnym oraz wszelkim podmiotom prawa prywatnego i publicznego, jeżeli obowiązek przekazania Państwa danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa,

– osobom upoważnionym przez F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j.,

– pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki.

 1. Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

 1. Źródła danych w naszej firmie

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie realizacji polityki sprzedażowej lub w celu nawiązania współpracy, a także ze stron internetowych oraz komercyjnych baz danych dostępnych na rynku.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt. 3 celów:

 1. w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych oraz archiwizacyjnych, – nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 2. w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 3. W celu subskrypcji do newslettera – przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp.j. Państwa danych o9sobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę/wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt. 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

 

 1. Informacja dotycząca obowiązku podawania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcie z Państwem umowy.

Niepodanie przez Państwa danych osobowych oraz danych firmy uniemożliwi Administratorowi zawarcie z Państwem umowy.

 

 1. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z poważaniem
Marcin Nowak,      Aneta Nowak

F.U.H. NOWAK Marcin i Aneta Nowak sp. j.